Sociální charta
Dienstbier: Klause možná budeme poženeme před Ústavní soud

23.02.2012 21:34

Sociální demokraté chtějí podle místopředsedy strany a senátora Jiřího Dienstbiera přimět prezidenta Václava Klause k tomu, aby podepsal dodatek Evropské sociální charty. V krajním případě by se mohli obrátit na Ústavní soud (ÚS) a vyvolat tam kvůli tomu kompetenční spor.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

 • Přemysl Kadlec (61 hlasů) 24.02.2012 00:18

  Pane Řezáči,mýlíte se.Dienstbier neřekl nic nového.Prezident...

 • Pr(u)dič Pružina (34 hlasů) 24.02.2012 04:33

  Volby se blíží, dehonestování ČSSD novinářskými prodejnými pisálky se...

 • Přemysl Kadlec (30 hlasů) 24.02.2012 11:44

  V ústavě je uvedeno,že prezident má podepisovat bezodkladně,tedy na...

 • Pavel Šimurda (30 hlasů) 23.02.2012 21:52

  Do toho, ukaž Jiří, že seš Dienstbier...jen do toho...jen do toho...

 • XXXL (27 hlasů) 23.02.2012 22:08

  Chlapeček dělá vlny, ale u ÚS by to projel. Muselo by se vypsat...

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

Snad brzy skončí před lidovým soudem, a všichni se dočkáme, že tohoto z kurvy syna za ty jeho zlodějny pověsí.

7 hlasů

Pospěšte si, než tam protlačí ty své Sráčky.
Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením Února 1948. Tehdy byl KSČ, vedoucí silou lenivého proletariátu, uloupen skutečným pracujícím majetek za biliony, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných kádrových soudruhů. Tak si to soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti oposmluvně „zlegalizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „strany modrého ptáka“ a „oranžového levého padělku“ namísto bývalé ČSSD. „Lůze" rozdali kuponové knížky, neradi vrátili zničený majetek několika přeživším restituentům (včetně ochočeného disidenta Havla). Teď rafinovaně svádí všechno svinstvo střídavě na ekology, restituenty, pokrokáře, eurofily, finančníky, katolíky, (ne už na tajné spoluhráče z KSČM) a každý volič je jim dobrý v jejich absurdní opofrašce: „Každý chvilku krade pilku“. Ohánějí se"standardní parlamentní“ kleptokracií (superagenta a opravdu, ale opravdu vlastizrádce Pružinského, která je pro něj „opravdu, opravdu tím nejlepším možným řešením“).
Není to sice vůbec žádná Havlova zásluha, ale „nepartajnická politika“ má paradoxně reálnou a logicky zdůvodněnou šanci.
Všechno už tady jednou bylo – jenom zodpovědný občanskoprávní adresný volební systém na bankovním účetním principu dosud nikoli.
Nepomůže nic jiného, než úplná personální adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče, včetně možnosti levného referenda a přímé volby :
Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM).
Existuje stručný a logický projekt: „Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik

7 hlasů

Budeme poženeme? Nerzbláznili jste se?

14 hlasů

Nerzbláznili.

13 hlasů

Nemilá nadměrná velikosti.Věřím, že neděláte rozdíl mezi překlepem a neznalostí češtiny. Já mám kromě toho multifokály a vzdálenost monitoru je pro mne v území nikoho. Takže u mne není tak neobvyklé, že se chybka vloudí. U vás je ale obvyklá arogance až doslovná vulgarita. není to k zamyšlení?

8 hlasů

Prejmenujte Cesko na UDOLI POMATENCU, to odpovida vice skutecnosti.

22 hlasů

Redaktoři Tyden.cz, ona by ale vůbec neškodila i taková nějaká zprávička o tom, čeho se ta charta má týkat, co by měla ovlivňovat, k čemu a na co by byla dobrá. To jak jste to napsali, to je jako kdyby v automotorevue vyšel článek o nové Mazdě a v něm by stálo: Má to kola, dokonce 4, má to volant, má to sedačky a leje se do toho palivo. Prostě mělo by to být obsahově trochu na vyšší úrovni. Nebo - taky škrtáte v redakčním rozpočtu?

11 hlasů

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany a uskutečnění ideálů a principů, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadnění jejich hospodářského a sociálního pokroku, zejména zachováním a dalším naplňováním lidských práv a základních svobod, Majíce na zřeteli, že v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950, a v Protokolu k ní, podepsaném v Paříži dne 20. března 1952, členské státy Rady Evropy souhlasily s tím, že zajistí svému obyvatelstvu občanská a politická práva a svobody stanovené v Úmluvě a Protokolu, Majíce na zřeteli, že užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace z důvodu rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického názoru, národního původu nebo sociálního původu, Jsouce rozhodnuti společně vynaložit veškeré úsilí ke zlepšení životní úrovně a na podporu sociálního blahobytu jak městského tak venkovského obyvatelstva prostřednictvím příslušných institucí a činností, Shodly se na následujícím : -------------------------------------------------- - ------------------------------Část I Smluvní strany uznávají za cíl své politiky, o který budou usilovat pomocí všech vhodných prostředků, jak na národní tak na mezinárodní úrovni, dosažení podmínek, za kterých budou účinně naplňována následující práva a principy : Každý musí mít příležitost získat prostředky ke svému živobytí prací, kterou si svobodně zvolí. Všichni pracovníci mají právo na spravedlivé pracovní podmínky. Všichni pracovníci mají právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Všichni pracovníci mají právo na spravedlivou odměnu, která zajistí jim a jejich rodinám slušnou životní úroveň. Všichni pracovníci a zaměstnavatelé mají právo na svobodu sdružování v národních a mezinárodních organizacích k ochraně jejich hospodářských a sociálních zájmů. Všichni pracovníci a zaměstnavatelé mají právo kolektivně vyjednávat. Děti a mladé osoby mají právo na zvláštní ochranu před fyzikálními a morálními riziky, kterými jsou vystaveni. Zaměstnané ženy v případě mateřství a ostatní zaměstnané ženy, pokud je to vhodné, mají právo na zvláštní ochranu v jejich práci. Každý má právo na vhodné způsoby odborného poradenství pro volbu povolání s cílem získat pomoc při volbě povolání, které by odpovídalo jejich osobním schopnostem a zájmům. Každý má právo na vhodné způsoby odborné přípravy Každý má právo využít jakýchkoli opatření, které mu umožní dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu.. Všichni pracovníci a osoby, které jsou na nich závislé, mají právo na sociální zabezpečení. Každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo na sociální a zdravotní pomoc.
Každý má právo využívat služeb sociální péče. Osoby zdravotně postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci a sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. Rodina jakožto základní jednotka společnosti má právo na vhodnou sociální, právní a hospodářskou ochranu k zajištění jejího plného rozvoje. Matky a děti bez ohledu na jejich rodinný stav a rodinné vztahy mají právo na přiměřenou sociální a hospodářskou ochranu. Příslušníci jakékoliv smluvní strany mají právo vykonávat na území kterékoli jiné smluvní strany výdělečnou činnost, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci této smluvní strany, s výhradou omezení založených na vážných důvodech hospodářského nebo sociálního charakteru. Migrující pracovníci, kteří jsou příslušníky smluvní strany, a jejich rodiny mají právo na ochranu a pomoc na území kterékoli jiné smluvní strany. -------------------------------------------------- - ------------------------------Část II Smluvní strany se zavazují za podmínek stanovených v Části III, že se budou považovat za vázané závazky stanovenými v následujících článcích a odstavcích. Článek 1 - Právo na práci S cílem zajistit účinný výkon práva na práci, se smluvní strany zavazují přijmout jako jeden z jejich prvořadých cílů a odpovědností dosažení a udržení co nejvyšší a nejstabilnější úrovně zaměstnanosti s cílem dosažení plné zaměstnanosti, účinně chránit právo pracovníka vydělávat si na své živobytí ve svobodně zvoleném zaměstnání, zřídit a udržovat bezplatné služby zaměstnanosti pro všechny pracovníky, poskytovat a podporovat vhodné poradenství pro volbu povolání, odborný výcvik a rehabilitaci. Článek 2 - Právo na spravedlivé pracovní podmínky S cílem zajistit účinný výkon práva na spravedlivé pracovní podmínky, se smluvní strany zavazují : stanovit přiměřenou denní a týdenní pracovní dobu, postupně zkracovat pracovní týden, jak to dovolí růst produktivity práce a další důležité činitelé, poskytovat placené volno v době veřejných svátků, poskytovat minimálně dvoutýdenní placenou dovolenou ročně, zajistit dodatkovou placenou dovolenou nebo zkrácení pracovní doby pracovníkům v povoláních uznaných za nebezpečená nebo zdraví škodlivá, zajistit každý týden dobu odpočinku, která má pokud možno připadnout na den uznávaný podle tradice nebo obyčeje příslušné země nebo oblasti za den odpočinku. Článek 3 - Právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky S cílem zajistit účinný výkon práva na bezpečné a zdravé pracovní podmínky, se smluvní strany zavazují vydávat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, stanovit opatření k vynucení takových právních předpisů formou dozoru, projednat s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků opatření, tam kde existují, zaměřená ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek 4 - Právo na spravedlivou odměnu za práci S cílem zajistit účinný výkon práva na spravedlivou odměnu za práci, se smluvní strany zavazují : uznat právo pracovníků na takovou odměnu za práci, která zajistí jim i jejich rodinám slušnou životní úroveň, uznat právo pracovníků na vyšší odměnu za přesčasovou práci, s výhradou výjimek ve zvláštních případech, uznat právo pracujících mužů a žen na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty, uznat právo všech pracovníků na přiměřeně dlouhou výpovědní lhůtu při ukončení zaměstnání, dovolit srážky ze mzdy jen za podmínek a v rozsahu daném vnitrostátními zákony nebo předpisy, nebo podle kolektivních smluv anebo podle rozhodčího nálezu. Výkon těchto práv bude možné zajistit prostřednictvím svobodně uzavřených kolektivních smluv, zákonnými metodami stanovení mezd nebo jinými vhodnými způsoby podle vnitrostátních podmínek.
Článek 5 - Právo organizovat se S cílem zajistit nebo podpořit svobodu pracovníků a zaměstnavatelů vytvářet místní, národní nebo mezinárodní organizace k ochraně jejich hospodářských a sociálních zájmů, nebo svobodu připojit se k takovým organizacím, se smluvní strany zavazují, že vnitrostátní právní předpisy nebudou takové nebo nebudou aplikovány tak, aby bránily této svobodě. Rozsah, v jakém se budou záruky stanovené v tomto článku vztahovat na policii, bude stanoven vnitrostátními zákony nebo nařízeními. Princip aplikace těchto záruk na členy ozbrojených sil a rozsah, v jakém se budou vztahovat na osoby v této kategorii, bude rovněž stanoven vnitrostátními zákony nebo nařízeními. Článek 6 - Právo kolektivně vyjednávat S cílem zajistit účinný výkon práva kolektivně vyjednávat, se smluvní strany zavazují : podporovat společné konzultace mezi pracovníky a zaměstnavateli, podporovat tam, kde je to potřebné a vhodné, mechanismy pro dobrovolné vyjednávání mezi zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi pracovníků za účelem stanovení podmínek zaměstnání kolektivními smlouvami, podporovat vytvoření a využívání vhodných mechanismů pro smírčí a dobrovolné rozhodčí řízení pro urovnání pracovních sporů a uznat : právo pracovníků a zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně práva na stávku, s výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před tím uzavřeli. Článek 7 - Právo dětí a mladých osob na ochranu S cílem zajistit účinný výkon práva dětí a mladých osob na ochranu, se smluvní strany zavazují : stanovit minimální věk pro přijetí do zaměstnání na 15 let s výjimkou dětí zaměstnaných určenými lehkými pracemi, které neškodí jejich zdraví, morálce nebo vzdělávání, stanovit vyšší minimální věk pro přijetí do určitých zaměstnání, která jsou považována za nebezpečná nebo zdraví škodlivá, stanovit, že osoby podléhající povinné školní docházce nebudou zaměstnávány takovými pracemi, které by jim bránily v plném využití možností vzdělávání, stanovit, že pracovní doba osob mladších 16 let bude omezena v souladu s potřebami jejich rozvoje, zejména s ohledem na potřebu jejich přípravy k výkonu povolání, uznat právo mladých pracovníků a učňů na spravedlivou mzdu nebo jiné přiměřené příplatky, stanovit, že doba, kterou mladí lidé stráví přípravou k výkonu zaměstnání během obvyklé pracovní doby se souhlasem zaměstnavatele, je považována za část pracovního dne, stanovit, že zaměstnané osoby mladší 18 let mají každý rok nárok nejméně na třítýdenní placenou dovolenou, stanovit, že osoby mladší 18 let nebudou zaměstnávány noční prací, s výjimkou určitých povolání stanovených vnitrostátními zákony nebo nařízeními, stanovit, že osoby mladší 18 let zaměstnávané v povoláních určených vnitrostátními právními předpisy budou podléhat pravidelnému lékařskému dohledu, zajistit zvláštní ochranu před fyzickým a mravním ohrožením, jemuž jsou děti a mládež vystaveny, zejména proti takovému ohrožení, které vyplývá přímo nebo nepřímo z jejich práce. Článek 8 - Právo zaměstnaných žen na ochranu S cílem zajistit účinný výkon práva zaměstnaných žen na ochranu, se smluvní strany zavazují: poskytnout ženám před a po narození dítěte volno v celkové délce nejméně 12 týdnů tak, že v této době obdrží placené volno nebo přiměřené dávky sociálního zabezpečení nebo podporu z veřejných fondů, považovat za nezákonné, jestliže zaměstnavatel dá pracovnici výpověď v době její nepřítomnosti, kdy je na mateřské dovolené, nebo tak, aby výpovědní lhůta skončila během takové nepřítomnosti; stanovit, aby matky kojící své děti měly nárok na dostatek volného času pro tento účel; a) regulovat zaměstnávání žen noční prací v průmyslu; b) zakázat zaměstnávání žen při podzemním dolování a, kde to vhodné, při všech dalších pracích, které jsou pro ně nevhodné z důvodu nebezpečí, škodlivosti zdraví nebo námahy. Článek 9 - Právo na poradenství při volbě povolání S cílem zajistit účinné uplatnění práva na odborné poradenství při volbě povolání se smluvní strany zavazují poskytovat nebo podporovat podle potřeby služby, které pomohou všem osobám, včetně zdravotně postižených, řešit problémy související s volbou povolání a odborným postupem, s náležitým přihlédnutím k jejich osobním schopnostem a možnostem na trhu práce; tato pomoc musí být poskytována zdarma jak mládeži, včetně dětí ve školním věku, tak dospělým.
Článek 10 - Právo na přípravu k výkonu povolání S cílem zajistit účinný výkon práva na odbornou přípravu, se smluvní strany zavazují: poskytovat nebo podporovat podle potřeby technickou a odbornou přípravu všech osob, včetně osob zdravotně postižených, po projednání s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, a poskytovat prostředky, které umožní přístup k vyššímu technickému a vysokoškolskému vzdělání výhradně podle schopností jednotlivce; vytvořit nebo podporovat učňovský systém a jiné systematické formy pro výcvik mladých chlapců a dívek v jejich různých povoláních; poskytovat nebo podporovat, podle potřeby : a) přiměřená a snadno dostupná výcviková zařízení pro dospělé pracovníky, b) zvláštní zařízení pro rekvalifikaci dospělých pracovníků nutnou v důsledku technického vývoje nebo nových trendů na trhu práce. Povzbuzovat plné využití poskytnutých možností takovými vhodnými opatřeními, jako jsou: (a) snížení nebo zrušení poplatků nebo náhrady nákladů, (b) poskytnutí finanční podpory ve vhodných případech, (c) započítání času, který pracovník stráví během zaměstnání při doplňkovém výcviku na žádost zaměstnavatele, do normální pracovní doby, (d) zajištění účinnosti učňovských a všech ostatních forem výcviku pro mladé pracovníky a náležité ochrany mladých pracovníků obecně, prostřednictvím odpovídající kontroly po projednání s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků. Článek 11 - Právo na ochranu zdraví S cílem zajistit účinné uplatnění práva na ochranu zdraví, se smluvní strany zavazují buď přímo nebo ve spolupráci s veřejnými a soukromými organizacemi přijímat opatření zaměřená zejména na : odstranění příčin nemocí v co nejvyšší možné míře, poskytování poradenských a vzdělávacích služebna podporu zdraví a zvýšení odpovědnosti jednotlivce v záležitostech zdraví, co největší prevenci epidemických, endemických a jiných nemocí. Článek 12 - Právo na sociální zabezpečení S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální zabezpečení se smluvní strany zavazují: vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení, udržovat systém sociálního zabezpečení na dostatečné úrovni, přinejmenším na úrovni stejné, jaká se vyžaduje pro ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce (č.102) o minimálních standardech sociálního zabezpečení, usilovat o postupné zvýšení úrovně systému sociálního zabezpečení, učinit opatření uzavřením patřičných dvoustranných a mnohostranných smluv nebo jinými vhodnými prostředky a s výhradou podmínek stanovených v takových smlouvách k zajištění: a) rovného zacházení mezi vlastními státními příslušníky a státními příslušníky ostatních smluvních stran pokud jde o práva sociálního zabezpečení, včetně zachování nároků vyplývajících z právních předpisů sociálního zabezpečení, bez ohledu na pohyb chráněných osob mezi územími smluvních stran b) uznání, zachování a znovunabytí práv sociálního zabezpečení prostřednictvím sčítání dob pojištění nebo zaměstnání završených podle právních předpisů každé ze smluvních stran. Článek 13 - Právo na sociální a lékařskou pomoc S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc se smluvní strany zavazují: zajistit, že každé osobě, která je bez přiměřených prostředků a která není schopná si takové prostředky zajistit buď sama vlastním úsilím nebo je získat z jiných zdrojů, zejména prostřednictvím dávek ze systému sociálního zabezpečení, bude poskytnuta přiměřená pomoc, a v případě nemoci i péče nezbytná podle jejího stavu, zajistit, že osoby, kterým je poskytována takováto pomoc, nebudou z tohoto důvodu zkráceni na svých politických a sociálních právech, stanovit, že každému se může dostat prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb takového poradenství a osobní pomoci nezbytné k zabránění, odstranění nebo zmírnění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny, aplikovat ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku na principu rovného zacházení se svými státními příslušníky i na příslušníky ostatních smluvních stran Charty, kteří se nacházejí legálně na jejich
území, v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Evropské úmluvy o sociální a lékařské pomoci, podepsané v Paříži 11. prosince 1953. Článek 14 - Právo využívat služby sociální péče S cílem zajistit účinné uplatnění práva na využívání služeb sociální péče se smluvní strany zavazují: podporovat nebo poskytovat služby využívající metod sociální práce, které přispívají k blahu a rozvoji jak jednotlivců tak skupin v komunitě, a k jejich přizpůsobení společenskému prostředí, povzbuzovat účast jednotlivců a dobrovolných a jiných organizací při zakládání nebo udržování takových služeb. Článek 15 - Právo tělesně nebo duševně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání, rehabilitaci a na profesní a sociální re-adaptaci S cílem zajistit účinný výkon práva tělesně nebo duševně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání a na profesní a sociální re-adaptaci, se smluvní strany zavazují: přijmout odpovídající opatření k poskytnutí možnosti odborné přípravy pro výkon povolání, včetně zapojení specializovaných veřejných nebo soukromých institucí, je-li to nutné, přijmout vhodná opatření k umístění zdravotně postižených osob do zaměstnání, zejména pomocí specializovaných zprostředkovatelen práce, zařízení pro chráněná zaměstnání a vhodnými způsoby stimulace zaměstnavatelů k přijetí zdravotně postižených osob do zaměstnání. Článek 16 - Právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytováním bydlení pro rodiny, dávek novomanželům a jinými vhodnými prostředky. Článek 17 - Právo matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu S cílem zajistit účinné uplatnění práva matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu se smluvní strany zavazují přijmout všechna vhodná a potřebná opatření k tomuto cíli, včetně zřizování nebo provozování vhodných institucí nebo služeb. Článek l 8 - Právo na výdělečnou činnost na území jiných smluvních stran S cílem zajistit účinné uplatnění práva zahájit výdělečnou činnost na území kterékoli jiné smluvní strany, se smluvní strany zavazují: -používat existující předpisy v liberálním duchu, -zjednodušit stávající formality a snížit nebo zrušit správní a jiné poplatky placené zahraničními pracovníky nebo jejich zaměstnavateli, -liberalizovat jednotlivě nebo obecně právní předpisy upravující zaměstnávání zahraničních pracovníků, -uznat právo svých státních příslušníků opustit svoji zemi a vykonávat výdělečné činnosti na území jiných smluvních stran. Článek 19 - Právo migrujících pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc S cílem zajistit účinný výkon práva migrujících pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc na území kterékoli jiné smluvní strany, se smluvní strany zavazují: udržovat přiměřené a bezplatné služby na pomoc uvedeným pracovníkům, zejména při získávání přesných informací, nebo ověřovat, zda jsou tyto služby udržovány, stejně jako provést veškeré vhodné kroky, pokud to dovolují vnitrostátní zákony a předpisy, proti zkreslující propagandě týkající se vystěhovalectví a přistěhovalectví; přijmout ve vlastní pravomoci vhodná opatření usnadňující odjezd, cestu a přijetí uvedených pracovníků a jejich rodin a poskytovat jim podle vlastních pravomocí během cesty nezbytné zdravotnické služby, lékařský dohled a dobré hygienické podmínky; podporovat případnou spolupráci mezi veřejnými i soukromými sociálními službami v zemích vystěhovalectví a přistěhovalectví;
zajistit uvedeným pracovníkům zdržujícím se oprávněně na jejich území - pokud jsou tyto záležitosti upraveny zákonem nebo právními předpisy, nebo podléhají-li kontrole správních úřadů - zacházení ne méně příznivé, než je zacházení s vlastními občany v následujících záležitostech: a) odměňování za práci a jiné pracovní podmínky a podmínky zaměstnání, b) členství v odborech a využívání výhod z kolektivního vyjednávání, c) ubytování; zajistit uvedeným pracovníků oprávněně se zdržujícím na jejich území zacházení ne méně příznivé, než je zacházení s vlastními občany, pokud jde o zaměstnanecké daně, poplatky nebo příspěvky placené zaměstnanými osobami; usnadnit v co nejvyšší možné míře sloučení rodiny zahraničního pracovníka, kterému byl povolen pobyt na daném území; zajistit uvedeným pracovníkům oprávněně se zdržujícím na jejich území zacházení ne méně příznivé, než je zacházení s vlastními občany, pokud jde o právní řízení v záležitostech uvedených v tomto článku; zabezpečit, aby uvedení pracovníci usídlení v souladu se zákonem na jejich území nebyli vyhoštěni, s výjimkou ohrožení národní bezpečnosti nebo jednání proti veřejnému zájmu nebo morálce; povolit v zákonných mezích převod částí výdělků a úspor těchto pracovníků podle jejich přání; rozšířit ochranu a pomoc poskytovanou podle tohoto článku na samostatně výdělečné činné migrující osoby, pokud lze příslušná opatření vztahovat na tuto kategorii osob. -------------------------------------------------- - ------------------------------Část III Článek 20 - Závazky Každá smluvní strana se zavazuje : a) považovat Část I této Charty za deklaraci cílů, o jejich dosažení bude usilovat všemi vhodnými prostředky, jak uvedeno v úvodním odstavci této části. b) považovat se za vázanou nejméně pěti z následujících článků Části II této Charty : články 1, 5, 6, 12, 13, 16 a 19. c)kromě těchto článků vybraných v souladu s předchozím pododstavcem se bude považovat vázána takovým počtem článků nebo číslovaných odstavců Části II Charty podle svého výběru, za předpokladu, že celkový počet článků nebo číslovaných odstavců, kterými bude vázána, nebude menší než 10 článků nebo 45 číslovaných odstavců. Články nebo číslované odstavce vybrané podle pododstavce b/ a c/ odstavce 1 tohoto článku budou oznámeny Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, při uložení listiny o ratifikaci nebo schválení příslušné smluvní strany. Kterákoli smluvní strana může později prohlásit pomocí oznámení Generálnímu tajemníkovi, že se považuje za vázanou jakýmikoliv články nebo číslovanými odstavci Části II Charty, které doposud nepřijala podle podmínek odstavce 1 tohoto článku. Takovéto závazky budou následně považovány za nedílnou součást ratifikace nebo schválení a budou mít stejné účinky od třicátého dne po datu oznámení. Generální tajemník sdělí všem signatářským vládám a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce jakékoliv oznámení. které bude obdrženo podle této části Charty. Každá smluvní strana bude udržovat systém inspekce práce přiměřený vnitrostátním podmínkám.

26 hlasů

Odkud jsi to opsal? Já už fakt myslel, že mne ignoruješ a ty jsi zatím datloval jedním prstem do večera tenhle elaborát. Druhým prstíkem jsi si držel řádek v textu, že jo, Félix? Cibule je unesena tímto dávno neplatným dokumentem, navíc našimi komouši neparafovaným ančto jsme nebyli členy Rady Evropy. Seš pilnej, Félix.

11 hlasů

takhle to dopadne,kdyz se daji dohromady socialisti a snazi se vylepsit ten PUVODNI a ZAKLADNI list PRAV CLOVEKA.milion tak zvanych prav,ani jedna povinnost!potom se nedivme,ze cela evropat plave,ne POTAPI se, v dluzich.kdyz se to nahodou nejakym statum a jejich volicum prestane libiti,jaky je mechanizmus na vystoupeni z tohoto spolku?veskery ZADNY.obroffska chyba.cha,cha,cha!shalom.

12 hlasů

Felixi, díky. Tak by mne zajímalo, kde jste to našel? Asi před měsícem jsem to hledala, ale marně. Ušetřil jste mi spoustu času.
A ještě k textu - všimněte si, že to jsou všechno práva pro řadové občany. Ne pro těch horních 150 tis. natož pro Klause. Ti se můžou na nějaké právo na práci, na sociální a právní ochranu a pod. vykašlat, oni si všechno koupí. Ještě se někdo diví, že to nechce podepsat?

8 hlasů

"...možná budeme poženeme..." Už toto stačí znevěrohodnit počínání Týdne - Goebels by z vás měl radost...

24 hlasů

Dienstbiere, tak jestli dokážete dostat Klause před soud, tak budeš fakt borec. Říct to, to je jedna věc, ale chlapa dělají činy, takže jsem zvědav. Očekávám tradičně výmluvy na zkreslené informace novinářů :-D ze strany ČSSD.....

10 hlasů

v ramci rovnopravnosti vam musim oznamit odsouzeni zidule za podfuky a zlodejnu.carrie pifer nakradla u sveho zamestnavatele $510 000 a za to byla odsouzena.majitel tvrdi,ze to bylo spis $750 000.bestie zlodejska musi vratit zpet penize a dostala 10 let.to uz je vic nez ta wassermanova z houstonu,co utekla s $30 000!jo,kazdy den neco.nenazranci prizivnicky.a potom se divi,ze je nikdo nema rad.cha,cha,cha!shalom.

8 hlasů

Včera se pohádali na grémiu ODS kvůli Pospíšilovi, půlka ODS chce odvolání vlastního neschopného ministra, ale o tom pořád ani článeček, co ?

Tady musí napřed vyblít všichni pravičáci své nesmyslné kecy, protože pak budou muset držet huby?

25 hlasů

A co říkáš na Bušinovy zlodějny, dědku. To je kabrňák, proti němu je ODS parta amatérů. Sosanští grázlové ti uměj krást, protože jsou prý inteligentnější, že?

16 hlasů

Přesto že mne Pospíšil některými svými výroky doslova nadzvedl ze židle, myslím si, že je za ním vidět dost práce. Je to jeden z nejpoctivějších ministrů. To skandální úsilí o jeho diskreditaci a snaha o jeho křeslo o kterém média informují, to je neskutečné a skandální je to, že na to lidi jak se zdá prostě kašlou. Pokud se jim povede ho odtamtud dostat, uvídíte všichni, co modráci a VV dokážou. To co se děje doposud to je jen lehkej odvar. Všimněte si, že se tak začalo dít teprve poté, co Pospíšil začal jít po exekutorech. A která strana neuměle a jen na oko a velmi alibisticky omezovala jejich pravomoce? ODS. VV to jsou keckové z neumětel, umí hovno a hovno jménem John mají i ve svém čele. Čili - sviňárny se dějí, prostřednictvím tupých VV a v pozadí stojí ODS. Včetně fotrtunela Klause.

11 hlasů

Bylo by lepší,kdyby novináři psali o tom,co Klausovi na Evropské sociální chartě vadí,proč jí nechce podepsat.Lidi si už názor udělají sami.Z konstatování,že Dienstbier chce hnát Klause před ÚS,si nikdo nic nemůže vybrat.Jenom to jitří emoce a nikam to nevede.

18 hlasů

Volby se blíží, dehonestování ČSSD novinářskými prodejnými pisálky se stupňuje !
Za hlasitého potlesku a jásotu nemyslících pravicových zabedněnců, kteří se nechali koupit "stříbrnou" Smlouvou s voliči, Vizí 2020 a Nečasovou síťovkou !
Jen tak dál, alespoň je s vámi sranda !

34 hlasů

polovicka volicu levice ma ashkenazi vrozene choroby jak vy a ta druha je samy cigan.vysvetlete.vubec to nestymuje,meshuge-ajnstajn.cha,cha,cha!shalom.

13 hlasů

Jdi už konečně do prdele s těmi debilními kecy !

18 hlasů

co cekate od blbeho pravicaka?ale porad mi nejste schopen vysvetlit,jak to,ze je ta levice tak chytra,pres vsechny ty neduhy.nebo jste na to prilis blbej vy sam,meshugene?cha,cha,cha!shalom.ajnstajn.

7 hlasů

Prosím tě, proč se bavíš s něčím, co neumí česky a vždy to končí na "cha,cha,cha!shalom."? Slabomyslní přece nestojí za reakci.

25 hlasů

cha,cha,cha!shalom.meshuge!

9 hlasů

no a to je vysvetleni yntelygenta?a to jsem se zapomel zeptat na tu treti polovicku co uz ma alc-hajmra.povetsine komousi.s vama neni rec.vysvetlete,ajnstajn a nebo zalozte skupinu fandu pro DSSS!meshugene.zidi pro pana vandasa!cha,cha,cha!shalom.

5 hlasů

Pane Jiří Dienstbiere, moc mluvíte! Hlouposti. Ale část voličů Vám bude tleskat. Zvláště ta, co se nechala koupit za třicet stříbrných.

13 hlasů

Pane Řezáči, jako vždy nevíte, která bije !
Těch třicet stříbrných dělá 600,- na obyvatele !
Kdyby byl nemocný každý druhý, tak je to to již 1.200,- na jednoho obyvatele ! To už stojí za "potlesk", nebo snad ne ?

26 hlasů

Pane Řezáči,mýlíte se.Dienstbier neřekl nic nového.Prezident nepodepsal oběma komorami schválený dodatek Evropské sociální charty a tím porušuje ústavu.Nejde o nové zjištění,ale o fakt.Dienstbier si pouze dovolil uvést,že v krajním případě se lze obrátit se v této věci na ÚS.Taková možnost tady byla už od roku 2003 a stále trvá.Pravda,Dienstbier v poslední době až příliš mluví,ale neříká hlouposti.

61 hlasů

Nejsem znalec práva jako Vy, ale myslím, že ÚS nebude konstatovat porušení ůstavy ze strany pana presidenta. V ústavě není dána doba, kdy má pan president podepsat. Pan Jiří ml. se pouze snaží za každou cenu dostat na výsluní. Špatný právník, populista. Ale takových je v politice více a jsou ve všech stranách.

21 hlasů

V ústavě je uvedeno,že prezident má podepisovat bezodkladně,tedy na konci legislativního procesu.Klaus si však tuto "ověřovací funkci" zaměňuje s vyjádřením vlastního postoje.To je stanovisko ústavních expertů i ÚS.Ústavní soud v případě kompetenčního spory by opět Klausovi připomenul jeho ústavní povinnost.

30 hlasů

protiustavni bylo vstoupeni do evropske unie.neexistuje totiz ZADNY mechanizmus,jak z ni mozno VYSTOUPIT.z toho duvodu je to abdigace na narodni suverenitu a tudiz odporuje nejen ustave,ale i zdravemu rozumu.junior se akorat snazi zviditelnit,zid blba.nikdo mu to nezere,akorat vy.cha,cha,cha!shalom.

12 hlasů

Chlapeček dělá vlny, ale u ÚS by to projel. Muselo by se vypsat referendum a pak by politici zjistili, že občané nesdílejí jejich vlezdoeuroprdelistický názor. To jsem vymyslel krásné slovo.

27 hlasů

Jirka se nám začíná zviditelňovat.Že by tak toužil po tom postu prezidenta?Pokud by ho měl kde kdo donutit,aby podepsal kde co,tak je nám takový prezident na dvě věci.Dienstbier začíná z té nominace na prezidenta jemně blbnout.

15 hlasů

Do toho, ukaž Jiří, že seš Dienstbier...jen do toho...jen do toho Klause bij, ať všichni vidí, že seš Dienstbier...

30 hlasů

Pavle ještě né.Ještě musíš vydržet rok a půl.Až potom přehodíš vyhýbku.

19 hlasů
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 43/2017 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

MarketingSalesMedia

Animáček

Top dívky

Popcorn

Interview SK

Exkluziv SK

Sedmička křížovky

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Family

Barrandov Plus


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.