Jak řešit sousedské spory ve společenství vlastníků? Odpovídal odborník na legislativu SVJ Michal Klusák

Chat je uzavřený20.05.2020 14:00

Mgr. Michal Klusák.

Bytové spoluvlastnictví je stav, do kterého vstupujeme koupí bytu a většinou se stáváme členy společenství vlastníků. Jako spoluvlastník musíme s cizími a pro nás neznámými lidmi různého věku, vzdělání a zkušeností rozhodovat o investicích a údržbě společného majetku. Mnohokrát musíme řešit také sousedské spory a často nám stojí v cestě nepřehledná legislativa. V České republice je v současnosti téměř 69 tisíc aktivních společenství vlastníků jednotek (SVJ) a v těchto bytových domech žije více než 3,5 milionu osob. Na problematiku bydlení v SVJ - ať už očima vlastníků bytových jednotek nebo očima statutárních orgánů SVJ je připraven odpovídat Mgr. Michal Klusák ve středu 20. května od 14.00.

Mgr. Michal Klusák je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s praxí více než 20 let. Je hlavním partnerem Klusák Advokátní Kancelář Law Firm, specializující se na právo a problematiku bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků a bytových družstev. Ve volném čase je vášnivým cyklistou a běžkařem, pravidelně se účastní závodu Jizerské padesátky.

"Jako specialisté vidíme složitost vedení bytového domu pro lajky, a proto chceme v rámci tohoto chatu pomoci, poradit s problematikou týkající se členství a vedení společenství vlastníků."

Chat

 • Martina

  Vážený pane magistře,
  byla jsem vždy velmi opatrná v otázkách zadlužování. Na nic zbytečného bych si peníze nepůjčila. Bohužel jsem ale členkou SVJ na malém městě. Zde vznikl požadavek části majitelů a nájemců bytů na zateplení domu, přestože nám na takovou investici chybělo několik milionů Kč. Část bytů v domě je stále družstevních, za družstevníky hlasuje předseda družstva, který v domě ani nebydlí, ale má spoustu známých, kterým je zvyklý "dohazovat" zakázky, a velkou část hlasů. Stoupenci zateplení domu v čele s předsedou družstva ve sporu zvítězili, dům se za několik milionů Kč zateplil, vše se financovalo z dost nevýhodného úvěru. My kdo jsme z akcí nesouhlasili, protože je jednak zbytečná, a jednak nás může uvrhnout do stavu chudoby až nemožnosti splácet, máme smůlu. Jsou z nás na mnoho let dlužníci za něco, co jsme nikdy nechtěli. Jak se proti podobným akcím do budoucna bránit? Velmi děkuji za Váš čas.

 • Host chatu

  Dobrý den, v případě, že zcela zásadních rozhodnutí shromáždění (za což považuji i rozhodnutí o provedení mnohamilionové investice) můžete coby tzv. přehlasovaný vlastník navrhnout soudu, aby prohlásil rozhodnutí shromáždění za neplatné. Lhůta pro podání žaloby je 3 měsíce ode dne konání shromáždění. K projednání žaloby je příslušný krajský soud, v jehož obvodu se nachází Váš dům. V případě, že vám již v popisovaném případě lhůta pro podání žaloby marně uplynula, lze takto postupovat do budoucna vždy pokud budete chtít napadnout rozhodnutí shromáždění.

 • SK

  Odpovídá podle Vás film Vlastníci skutečnosti?

 • Host chatu

  Film jsem zatím neviděl, nicméně dle ohlasů od kolegů poměrně věrně zobrazuje situace na některých shromážděních vlastníků. Mnohdy bývá skutečnost ještě barvitější.

 • GF

  Jak zasáhl coronavirus letos do fungování SVJ?

 • Host chatu

  Koronavirus samozřejmě zasáhl zcela zásadně i do činnosti SVJ. V důsledku krizových opatření vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví bylo znemožněno shromážďování osob a tedy i např. konání zasedání shromáždění vlastníků. Nebylo tedy možné na zasedání volit nové členy výboru, schvalovat investice do domu apod. Výhodu měla ta společenství, která měla ve stanovách zakotvenou možnost hlasování per rollam dle § 1210 odst. 2 OZ. Ta společenství, která tuto úpravu ve stanovách neměla, byla doslova paralyzována. Rozhodovat formou per rollam nemohla ani s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by totiž mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují. Vláda a parlament na danou situaci zareagovali přijetím zákona č. 191/2020 Sb., který po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat formou mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. Nutno podotknout, že současná situace (kdy je připuštěno shromážďování až 100 osob i ve vnitřních prostorách ovšem s dodržením odstupu 2 m mezi osobami) již zase umožňuje konat zasedání shromáždění u menších až středních SVJ.

 • Radmila

  Může si soused nade mnou dělat co chce ? Otec dříve, nyní 12-letý kluk závodně hraje fotbal. Když dennodenně oba začnou s balonem kopat, bouchat, pinkat, je to nesnesitelné. Když jim něco řeknu, pokračují dále a ještě více, prostě naschvál. Důvěrník nechce s nimi nic společného, nechce jim nic říci. Přijela Policie, odpověděli jim, že si vymýšlím a odjeli. Kdo to má řešit ?

 • Host chatu

  Zcela jistě si nemůže dělat co chce. Danou situace lze řešit prostřednictvím ustanovení § 1013 občanského zákoníku, dle kterého se vlastník bytu musí zdržet všeho, co působí, že hluk (tedy ve Vašem případě bouchání míče o zeď) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Ochraně proti obtěžování hlukem nad míru přiměřenou se pak můžete domáhat tzv. negatorní žalobou, podanou k příslušnému soudu, kterou se budou po vlastníkovi bytu domáhat toho, aby se zdržel Vašeho obtěžování hlukem (a zřejmě i vibracemi) nad přiměřenou míru. V případě úspěchu ve sporu soud sousedovi uloží, aby Vás přestal obtěžovat hlukem i vibracemi od míče. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt.

 • SK

  Lze se nějak bránit, tomu, že mne ruší často vytím sousedovic pes - žiji v bytovém domě?

 • Host chatu

  Jedná se obdobný dotaz jako v případě souseda fotbalisty s tím rozdílem, že se jedná o rušení štěkotem psa. Zde je tedy možné podat na souseda negatorní žalobu a domáhat se, aby mu soud uložil zdržet se vašeho rušení štěkotem psa nad přiměřenou míru.

 • Petr, Praha

  Dobrý den, pane magistře,
  výbor u nás v domě bude letos končit a členové výboru už jsou staršího data narození, tak v členství ve výboru nechtějí pokračovat. Uvažujeme o volbě externího předsedy společenství tzv. profesionálního předsedy.Co proto máme udělat a jaké zkušenosti s touto formou vedení společenství mají vaší klienti?

 • Host chatu

  Dobrý den, tento stav se projevuje u stále většího počtu společenství. Členové výborů stárnou a mladí lidé vzhledem k pracovní vytíženosti a potřebě vzít na sebe odpovědnost, která je podle NOZ uvalena na členy výborů o tuto činnost zájem nejeví. Člen výboru/statutárního orgánu společenství zodpovídá svým majetkem za rozhodnutí související s vedením SVJ. Musí se orientovat v právních předpisech. Takto vybavených lidí, kteří vedení SVJ navíc musí věnovat spoustu osobního volna je v současnosti pořád méně. Proto alternativu externího profesionálního předsedy, využívá stále větší množství SVJ. Kolegové ze správcovské společnosti Paragrafs tuto činnost vykonávají a reakce od členů společenství jsou většinou pozitivní. V domech, kde je situace dlouhodobě napjatá, protože si sousedé dělají naschvály a často ochromí spory fungování společenství, se vstupem externího/cizího člověka coby profesionálního předsedy situace uklidní a společenství začne lépe fungovat. Navíc profi předseda je člověk znalý legislativy, má zkušenosti s technickou správou a orientuje se v problematice ekonomiky společenství vlastníků. Podmínkou vstupu profesionálního předsedy do vašeho domu, je že stanovy nevylučují, aby členem statutárního orgánu společenství byla osoba, která není vlastníkem jednotky v domě. Pokud to stávající stanovy vylučují, je nejprve potřeba přijmout rozhodnutí o změně stanov (ať již na shromáždění nebo formou per rollam) a následně je možné volit externího předsedu

 • Jiří z Plzně

  dobrý den,
  mám problém. Správcovská společnost nám vyúčtování každý rok hodí do schránek a loni jsem žádné vyúčtování ve schránce nenašel. Proto bylo pro mě překvapení, když mi následně byla doručena upomínka abych zaplatil nedoplatek z vyúčtování. já jsem toto už nemohl ani rozporovat-reklamovat, protože jsem nestihl zákonnou lhůtu. můžete mi prosím napsat jak je to s termínem vyúčtování, kolik je lhůta na reklamaci a jak má být doručováno.
  děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den, V první řadě je třeba uvést, že k tomu, aby správcovská firma mohla po vás vymáhat údajný nedoplatek z vyúčtování musí být splněny 2 podmínky: 1) Vyúčtování musí být provedeno řádně, tj. musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 67/2013 Sb., a současně 2) vyúčtování musí být vlastníkovi jednotky řádně doručeno. Zákonný termín pro doručení vyúčtování je 4 měsíce od skončení rozúčtovacího období, tedy vždy do 30.04. následujícího kalendářního roku. Lhůta na reklamaci je ze zákona 30 dní od doručení vyúčtování. Je otázka, zda to, že vám správcovská firma vhodila vyúčtování do schránky, lze považovat za řádné doručení. Zákon způsob doručování neupravuje. Je na odesílateli, aby prokázal, že zásilka byla doručena, resp. že se alespoň dostala do sféry příjemce. Pokud máte ve stanovách vašeho společenství upraveno, že vlastníkům jednotek mohou být zásilky doručovány pouze vhozením do schránky, lze zřejmě tento způsob doručování připustit, ovšem společenství bude muset prokázat, že vám vyúčtování skutečně do schránky vhodilo a kdy. Důkazní prostředky stejně jako jejich věrohodnost jsou na společenství. Doporučoval bych proto obrátit se na správcovskou firmu s tím, že jste vyúčtování neobdržel, nemůžete se proto ani k jeho obsahu nijak vyjádřit (tím spíše k tomu, zda vyúčtování je řádné a zda z něj pro vás skutečně vyplynul nedoplatek) a vyzvat je, aby vám vyúčtování prokazatelně znovu doručili. V každém případě bych nevěšel hlavu, jak jsem uvedl v úvodu, povinnost zaplatit nedoplatek zakládá pouze řádné vyúčtování. Na základě praxe mohu přitom prohlásit, že většina vyúčtování nesplňuje požadavky kladené zákonem, nejedná se tedy o řádná vyúčtování, která by mohl založit splatnost nedoplatku. V soudních sporech o uhrazení nedoplatku bývají vyúčtování předmětem přezkumu soudem ustanoveného znalce, který zpravidla najde ve vyúčtování nedostatky, což vede k jedinému závěru - zamítnutí žaloby o úhradu nedoplatku.

 • J.B.

  Pane doktore, ptám se za výbor v našem domě. Co máme dělat s dluhy lidí a co si myslíte o aktuální situaci? Máme se bát, že lidé budou mít ještě méně peněz a budou hradit příspěvky a zálohy se zpožděním nebo vůbec? Jak máme efektivně vymáhat dluhy od členů? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Lze objektivně předpokládat, že ekonomika utrpí a finanční stabilita domácností se zcela jistě aktuální situací nezlepšila. Doporučuji o to více sledovat jaké máte saldo pohledávek v domě a získávat od správce co nejaktuálnější data o tom, kdo je v prodlení s placením záloh nebo kdo nezaplatil nedoplatek z vyúčtování. Velmi rizikovou skupinou jsou členové společenství - vlastníci, kteří čelí exekucím nebo vstupují do oddlužení (insolvence). Je nutné nezapomenout i na firmy, které vlastní jednotky a vstupují do likvidace. Zde je třeba sledovat rejstříky, kam se takové zápisy zapisují a přihlašovat případné nároky společenství v poměrně krátkých lhůtách. Bez automatické kontroly rejstříků to výbor prakticky nemůže zvládnout, proto, pokud mohu zmínit referenci, zde bych se nebál využít služby rejstrikysvj.cz, která patří pod křídla naší advokátní kanceláře a úspěšně obsluhuje několik tisíc SVJ v ČR. SVJ má právo na přednostní uspokojení jejich pohledávek z výtěžku prodeje jednotky (pohledávka se uspokojuje ihned po nákladech exekučního řízení), a to až do výše 10% z výtěžku dražby nemovitosti, pokud ovšem o dražbě ví a včas svoji pohledávku do dražby přihlásí. Lhůty jsou zde opět krátké. Těžko se v této době radí, že výbor musí nekompromisně vymáhat, ale je třeba si uvědomit, že mezi postiženými budou i tací, kteří situace budou k neplacení jen využívat a vymlouvat se. Ostatně členové výborů nemají k dispozici žádnou právní oporu v soucitu s neplatiči, za škody způsobenou nevymáháním pohledávek jsou vůči společenství nekompromisně odpovědní celým svým majetkem.

 • B. Jirsáková

  Naše SVJ si chce nechat udělat kotelnu (aktuálně ji máme společnou se sousedním domem). Stačí když na shromáždění přijde nadpoloviční většina členů SVJ a z přítomných bude nadpoloviční většina souhlasit? Budeme hlasovat o umístění kotelny, zhotoviteli kotelny a ceně. děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dle zákona je shromáždění usnášení schopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Pokud tedy stanovy vašeho SVJ nevyžadují vyšší počet hlasů pro usnášení schopnost shromáždění, resp. i pro hlasování na shromáždění, platí kvora dle zákona, tj. pro usnášení schopnost přítomnost vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů a pro rozhodování souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění.

 • Norbert Toman

  Dobrý den, naše svj se rozhodlo vyměnit výtah. Majitel posledního patra si uzavřel schodiště mezi 5.a 6. patrem a prohlásil ho jako byt a vchod do bytu tedy vznikl na podeste schodiste mezi 5. a 6. patrem. Tento majitel ale požadoval, aby výtah jezdil i nadále do 6. patra, což stálo SVJ o 80 000 Kč více než, kdyby jezdil do 5. patra tedy nejvyššího patra společných prostor. Když svj žádalo pak vícenáklady za sachetní dveře a jiné jinak že výtah bude končit v 5,. tedy pro něj v mezipatře, což je ze zákona možne. Člen svj nase svj zazaloval, že chce aby vytah jezdil až k nemu do bytu a aby svj zajistilo, ze bude jeho cip naprogramovan tak, ze nikdo jiny tam nesmí vyjet. Ma na to vůbec pravo, abychom mu pustili vytah az do bytu a nemeli pristup k sachtenim dverim, co když je spatne zavře, tak nebude jezdit výtah, protože do bytu my k němu nesmíme. Má právo, svj nechat jezdit vytah pouze do 5. patra , když on má vstup do bytu z podesty schodiště?

 • Host chatu

  Dobrý den, odpověď na tento dotaz vyžaduje bližší seznámení s poklady. Rádi se váš případ převezmeme. V případě zájmu nás kontaktujte prosím na info@akklusak.cz.

 • MM

  V červenci 2020 uplyne 10 let, co náš dům kupuje teplo od provozovatele tepelného čerpadla umístěného ve společných prostorách domu. Protože si SVJ před deseti lety nemohlo dovolit koupi vlastního tepelného čerpadla, šlo cestou kdy předseda výboru založil firmu a tepelné čerpadlo pořídil a postavil ve společných prostorách domu. Vyrobené teplo nám prodává. Smlouva byla sepsána na 10 let s automatickým prodlužováním vždy o rok. Z mně neznámého důvodu dřívější předseda z výboru SVJ odešel a my (nové složení výboru) jsme chtěli zvážit výhodnější varianty vytápění domu. Byla svolána schůze SVJ, kde byly odprezentovány různé možnosti vytápění. Jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili koupi nového tepelného čerpadla. Na schůzi SVJ 84 % přítomných hlasovalo pro tuto variantu a zvolili jsme i způsob financování úvěrem. Bohužel jsme na programu schůze neměli tyto dva kroky (způsob vytápění a způsob financování) popsané odděleně a majitel současných čerpadel proti tomu protestoval. Takže se svolala nová schůze (zde už na programu bylo předem nahlášeno, že se bude volit způsob financování) a SVJ na schůzi opět hlasovalo pro financování úvěrem - jeho výši a podmínky jsme samozřejmě odprezentovali. Výbor poté vybral jednu ze šesti nabídek na tepelná čerpadla (5nabídek na nová a jedna nabídka byla na odkup starých od současného dodavatele). Odkup starých čerpadel se zdál nevýhodný z důvodu staré technologie a vysoké ceny, vzhledem ke stáří strojů. Podepsali jsme smlouvu s dodavatelem nových čerpadel, uzavřeli s bankou úvěr a v současné době má SVJ již peníze k čerpání k dispozici a za měsíc má začít výstavba nových tepelných čerpadel. Bohužel, majitel současných čerpadel se neustále snaží napadat výbor a vynucuje si, aby SVJ odkoupilo stará čerpadla. Snaží se znehodnotit dvě schůze SVJ, které proběhly a v současné době vyhrožuje podáním žaloby na neuskutečnění výběrového řízení. Výbor je schopný doložit zápis o hlasování z obou schůzí a zápis o schůzi výboru, kde proběhlo jednání o nabídkách = výběrové řízení. Chci se touto cestou zeptat, jestli lze nějak zpochybnit náš postup nebo jestli jsme procesně dodrželi vše jak má být. Já osobně neshledávám nic špatného a 84% hlasů pro nová čerpadla poukazují na nespokojenost lidí se současným stavem. Přijde mi, že současnému provozovateli jde jen o vydělané peníze na prodeji tepla a čerpadel i přesto, že on sám je obyvatel domu. Ještě dodám, že lhůta tří měsíců na rozporování závěrů schůze již uplynula. Současný provozovatel čerpadel celých 10 let neplatí nájem za společné prostory, které používá pro své podnikání, což si nejspíše zařídil jako člen bývalého výboru. Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, jedná se opět o obsáhlý dotaz, který není možné na této platformě řádně zodpovědět. V případě zájmu o právní poradenství v této věci pošlete prosím email na info@akklusak.cz

 • Garga

  Zajímalo by mně :

  Jestli výbor SVJ smí povolit podnikání ve společném prostoru kočárkárně, bez souhlasu všech vlastníku bytů.

  Musí tedy s tím souhlasit všichni vlastníci v domě.?  Děkuji za Vaši odpověď

 • Host chatu

  Pokud je kočárkárna v prohlášení vlastníka vymezena jako společná část domu (což zpravidla bývá), není dle mého názoru bez změny prohlášení vlastníka možné povolit podnikání v prostorách této společné kočárkárny. Ke změně prohlášení vlastníka pak v tomto případě je podle mého názoru nezbytný souhlas všech vlastníků.

 • KN

  Dobrý den chci se zeptat našla jsem ve svém bytě štěnici, když jsem informoval domovnici o nálezu tak zajistila postřik,ale po cca dvou měsíců po mě požadovala proplacení postřiku za mojí bytovou jednotku, má na to oprávnění když pravidelně přispívání do svj? Děkuji

 • Host chatu

  Jedná se o tzv. speciální ochrannou dezinsekci dle zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců. Pokud tedy dojde ke vzniku situace, kdy je potřeba provádět v domě speciální ochrannou dezinsekci (jedná se o zvýšený výskyt epidemiologicky významných členovců), má společenství vlastníků povinnost tuto provést, jinak se vystavuje riziku postihu za správní delikt dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle platné právní úpravy je tedy společenství vlastníků povinno provádět speciální ochrannou dezinsekci, a to bez ohledu na náklady s tím spojené. Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon společenství (nikoli jednotlivým vlastníkům jednotek), a to i v jednotlivých obytných místnostech (tedy bytech) a nebytových prostorech, mám za to, že náklady s tím spojené hradí společenství. Jedná se o náklady na správu domu ve smyslu § 1180 občanského zákoníku a § 7 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., na které přispívají vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech, není-li stanovami určeno jinak. Na náhradu nákladů spojených s provedením asanačních prací dle mého názoru společenství vůči vlastníků jednotek nárok nemá, neboť v daném případě nelze uplatnit odpovědnost vlastníků za porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu § 2900 občanského zákoníku ani za porušení povinnosti stanovené zákonem ve smyslu § 2910 občanského zákoníku

 • Miloslav

  Dobrý den, ve stanovách SVJ jsme si stanovili, že změna stanov je možná odsouhlasením nadpoloviční většiny všech vlastníků SVJ. Nyní výbor SVJ tvrdí, že k odsouhlasení změny stanov, je potřeba 75% všech vlastníků. Prosím o odpověď, co je právně.

 • Host chatu

  Dobrý den, pokud máte ve stávajících stanovách uvedeno, že k rozhodnutí o změně stanov je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků, pak nemá pravdu výbor ale Vy, protože zákon vyšší kvorum neukládá.

 • S.J.

  Dobrý den,
  prosím o radu jak postupovat proti vlastníkovi, který nerespektuje jak stanovy SVJ, tak nařízení členů výboru SVJ .

 • Host chatu

  Dobrý den, v současné době jsou nástroje výboru k boji s nepřizpůsobivými vlastníky omezené. Mám za to, že situace může pomoci novela občanského zákoníku, která nabývá účinnosti 01.07.2020 a která nově umožní, aby výbor podal na soud návrh na prodej jednotky takového vlastníka, který i přes písemnou výstrahu společenství porušuje jeho povinnosti kladené zákonem a stanovami a znemožňuje tím nebo podstatně omezuje výkon práv ostatních vlastníků (jedná se o novelizované ustanovení § 1184 OZ). S podáním takové žaloby musí souhlasit většina všech vlastníků v domě, přičeomžpři určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu onoho vlastníka. Hrozba takového nuceného prodeje jednotky by dle mého názoru mohla nejednoho nepřizpůsobivého vlastníka umravnit. Nicméně jedná se o novou úpravu a nezbude než vyčkat jak si sní poradí soudní praxe.

 • Ahard

  Je možné, aby výbor rozhodl a zaslal fakturu za služby či opravy ve společných prostorách domu, které mám uhradit, aniž by prokázal, že prováděním nebo zajišťováním prací a vzniklou škodou existuje příčinná souvislost a aby dostatečně podložil přímými důkazy, že fakturované náklady byly jednoznačně způsobené pracemi v našem bytě?

 • Host chatu

  To, že výbor rozhodne o tom, že máte uhradit opravy ve společných částech a zašle vám fakturu, možné samozřejmě je. Je ovšem otázkou nakolik bude úspěšný v případě, že se budete úhradě bránit. Bez bližší znalosti věci se bohužel nemohu konkrétněji vyjádřit. V případě vašeho zájmu, zašlete prosím email na info@akklusak.cz

 • Kovac L.

  Dobrý den.
  Při rekonstrukci jednoho z bytů v našem domě byl zjištěn havarijní stav odpadních a vodovodních stoupaček. Jedná se o starou zástavbu na Praze Žižkov a takový stav není nic ojedinělého. Stoupačky jsou vedeny ve zdech a je nutné přistoupit k nim z bytů.

  Vzhledem k tomu, že vodovodní a odpadní stoupačky spadají pod společné části domu, rozhodli jsme se, jako Výbor SVJ, vznést návrh na jejich výměnu, která je dle mého názoru nezbytná. Jinak by do budoucna hrozilo poškození bytů i společných části prosakující vodou nebo odpadní vodou. Tím se snažíme ubránit větším potencionálním škodám a zbýtečným vysokým investicím. A být dobrými hospodáři. Jinak by mohla vzniknout škoda a za tu by byl zodpovědný výbor. V rámci oprav by bylo z fondu oprav hrazeno i nutné opravy v bytech, které by byly vázány na výměnu stoupaček.

  Proto jsme na schůzi vznesly návrh na výměnu stoupaček, který byl odhlasován s tím, že výbor vybere jednu z minimálně tří nabídek. Ta bude ještě posléze odhlasována Per rollam.
  Bohužel v jednom z větších bytů, ve kterém probíkají 4 stoupačky v různých částech bytu majitelka prohlásila, že nechá vyměnit pouze dvě z celkového počtu. A že více nedovolí. Tím by ale do budoucna ohrozila ostatní části domu.
  Neporušuje tím dotyčná stanovy, když tímto brání výboru v činnosti? Jak by měl v takovém případě výbor postupovat?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, lze souhlasit s tím, že technická stupačka je společnou částí domu dle ustanovení § 6 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Zákon přitom stanoví, že vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Majitelka bytu má tedy ze zákona povinnost umožnit společenství výměnu stupaček. Pokud toto ovšem odmítá, nemůže si společenství přístup nijak násilně vynucovat a nemá tak jinou možnost než se splnění této povinnosti domáhat žalobou u soudu. Majitelka bytu pak odpovídá za škodu, která případně vznikne v příčinné souvislosti s tím, že odmítala umožnit provést výměnu stupaček. Doporučuji tedy vyzvat majitelku k umožnění výměny všech stupaček a v případě jejího negativního stanoviska se obrátit s žalobou na příslušný soud.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 16/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.