Jaká jsou rizika spojená s darováním krve a kdo se dárcem může stát? Odpovídala primářka Fakultního transfúzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková

Chat je uzavřený19.03.2018 12:00

Daniela Dušková.

Dárcovství krve stojí na počátku procesu, jehož cílem je zajistit transfuzi krve a krevních složek při léčbě pacientů, kteří mají nedostatek červených krvinek, krevních destiček nebo trpí poruchami krevního srážení. Přestože ani v jednadvacátém století neexistuje v medicíně adekvátní náhrada krve a jejích složek, je problematika dárcovství neprávem opomíjena. 


Kdo se může stát dárcem krve? Jaká jsou rizika spojená s darováním krve? Je dárců v České republice dostatek? Jak se odebraná krev zpracovává a distribuuje? Proč preferujeme bezpříspěvkové dobrovolné dárcovství? Ptejte se primářky Fakultního transfúzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnie v Praze MUDr. Daniely Duškové, Ph.D. Host odpovídá v pondělí 19. března od 12.00.

Daniela Dušková vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Ve Fakultním transfuzním oddělení pracuje od roku 1989. Na samém začátku kariéry se věnovala zejména problematice dárcovství krve, později imunohematologii, tedy laboratornímu vyšetřování, které předchází podání transfuze krve. V posledních několika letech se věnuje problematice nastavení optimálního algoritmu vyšetřování infekcí u dárců krve, které je možné přenést transfuzí s cílem minimalizace rizika přenosu infekce transfuzí.

Chat

 • Lovacoop

  Dobry den, kolega z prace mi rekl, ze ma krevni skupinu C. Je to mozne?

 • Host chatu

  Dobrý den, je možné, že má na svých erytrocytech (červených krvinkách) exprimovaný (přítomný) antigen (znak) C. Žádná samostatná krevní skupina v rámci systému nemá označení C.

 • Jana

  Dobrý den,jak je to vlastně s děděním krevní skupiny. Když má někdo skupinu B, tak jakou pak měli jeho rodiče?
  A která je nejvzácnější?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, krevní skupiny se dědí na základě Mendelovské dědičnosti. Pokud má někdo krevní skupinu B, pak rodiče mají buď krevní skupinu B nebo 0 nebo A nebo AB. V naší populaci je v rámci systému AB0 a Rh nejvzácnější krevní skupina AB RhD negativní.

 • Dostálová

  Dobrý den,
  dočetla jsem se, že se již pracuje na umělé krvi, tedy syntetických přenašečů kyslíku. Jak jsou tyto práce daleko a jaký máte názor na reálnost těchto výzkumů ? Pracuje se také na syntetických destičkách ( trombocytech ) a koagulačních faktorech ? Co na to biokompatibilita ?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, příprava tzv. umělé krve, respektive látky, která by uměla přenášet kyslík, dosud nebyla úspěšná. Důvodem jsou nežádoucí účinky složek tzv. umělé krve na lidský organismus. O tom, zda-li se vyvíjí tzv. umělé krevné destičky, nemám přesnou informaci, ale pokud vím, tak ne. Naproti tomu jsou již vyráběné tzv. rekombinantní koagulační faktory. K poslední otázce: žádné léčivo nelze použít k léčbě pacienta pokud je jeho podání spojeno s rizikem vážných nežádoucích účinků. Proto procházejí léčiva před uvolněním laboratorním a klinickým testováním. I přes to se mohou rozvinout po podání schváleného léčiva různé nežádoucí účinky. Pokud výrazem biokompatibilita máte na mysli skutečnost, že se podávají transfuze krve tzv. kompatibilní, pak tato skutečnost souvisí s vrozenými vlastnostmi lidské krve, tj. s přítomností tzv. pravidelných i nepravidelných protilátek v plazmě a antigenů (znaků) na povrchu buněk. Velmi obecně a krátce řečeno: pro pacienta je kompatibilní ta transfuze, jejíž buňky nenesou na svém povrchu znaky, proti kterým má pacient ve své plazmě přítomné protilátky.

 • Martinec

  Pěkný den,
  Na jaké chronické infekci jsou testováni krevní dárci. Testují se také na Toxoplasma gondii ? Údajně se jedná o nevyléčitelnou chronickou infekci ? Je to pravda ?

 • Host chatu

  Dobrý den, dárci krve v České republice jsou testováni na známky hepatitidy (žloutenky) typu B a C, dále na známky syfilis a známky HIV typ 1 a 2 a antigen p24 viru HIV 1. Toxoplasmóza se u dárců krve netestuje. Toxoplasmóza má několik klinických forem, léčí se obvykle pouze akutní infekce v těhotenství, dále reaktivace infekce při poruše imunity, dále toxoplasmóza oční a vrozená. Detaily k toxoplasmóze a možnostech její léčby je ale spíše otázka pro lékaře se specializací v infekčním lékařství. Pro dárce krve onemocnění toxoplazmózou znamená, že mohou darovat krev až za 2 roky od vyléčení.

 • Holuša

  Zdravím,
  Je pravda, že existuje diagnostické okno, které je příčinou nepoznání závažné chronické infekce dárce s rizikem přenosu na příjemce ? Může se to týkat hepatitidy C nebo HIV infekce, event. jiné závažné infekce ?

 • Host chatu

  Dobrý den, pokud jsou onemocnění diagnostikována na základě přítomnosti protilátek proti patogenu, který onemocnění způsobil, pak je možné, že pokud bude jedinec testován na známky té které infekce metodou průkazu protilátek v době, kdy se ještě protilátky nevytvořily, nemusí být v tom čase infekce zjištěna. Toto riziko se týká zejména infekcí, které mají tzv. latentní fázi – tedy období bez klinických příznaků. Testování hepatitidy C metodou průkazu protilátek má dlouhé diagnostické okno, i několik měsíců, u HIV je to diagnostické okno kratší (několik dnů), protože se testuje i antigen p24.

 • Herman

  Pěkný den,
  Jak dlouho může být odebraná krev od dárce skladovaná ? Nedochází ke konci expirace krevní konzervy k rozpadu krvinek a snížené účinnosti substituce krve příjemci ?

 • Host chatu

  Dobrý den, délka skladování závisí na použitém konzervačním roztoku, u erytrocytů je to obvykle 42 dnů při 2-6 stupních Celsia. Rozpad krvinek je monitorován v rámci pravidelné kontroly kvality transfuzních přípravků a na konci exspirace nesmí přesáhnout přesně stanovenou mez.

 • Skopalová

  Dobrý den,
  Došlo v ČR v posledním desetiletí k nějakému přenosu infekce krevním převodem ? Mám hemofilii a již jsem musela dostat transfuzi a proto mám strach z možných následných komplikací.

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, bohužel v České republice došlo k několika případům přenosu infekce transfuzí. Riziko přenosu infekce transfuzí se snažíme minimalizovat zaváděním dalších vyšetřovacích metod (testování virových nukleových kyselin), které velmi významně zkracují tzv. diagnostické okno při testování klinicky významných infekcí jako je např. hepatitida B a C a infekce virem HIV 1 a 2.

 • Hermanová

  Zdravím,
  kdy je indikace transfuse. Prodělala jsem operaci a následně mi byla aplikovaná transfuse krve, aniž jsem měla nějaké potíže.

 • Host chatu

  Dobrý den, indikace transfuze se odvíjí od klinického stavu pacienta a výsledků laboratorních vyšetření. Nelze jednoznačně vyjmenovat jednotlivé klinické stavy, kdy se má podat transfuze. Velmi obecně a jednoduše řečeno např. podání erytrocytů je indikováno v případě ohrožení transportu kyslíku do tkání. Konkrétní situace se vždy řeší individuálně dle doporučení odborných společností.

 • Novák

  Zdravím,
  Dočetl jsem se, že převod krve je v podstatě roven transplantaci orgánu a vždy dochází k určitému odmítnutí v těle příjemce. Podávají se před transplantací nějaké prostředky proti této reakci ? A jaké mohou být nejvážnější vedlejší účinky transfuze pro příjemce ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, transfuze krve nelze detailně srovnávat s transplantacemi orgánů. Transfuze krve (podání transfuzních přípravků) se řídí pravidly kompatibility (slučitelnosti) v rámci AB0 krevně skupinového systému a znaku D systému Rh. Kompatibilita vychází z přítomnosti tzv. pravidelných (přirozených) protilátek, přítomných v plazmě jedince – to je základní pravidlo. Ale protože v současné době známe několik desítek krevně skupinových systémů, které disponují mnohými antigeny (znaky na krevních buňkách), musíme brát ohled i na kompatibilitu i v rámci těchto systémů. To se řeší v rámci předtransfuzního laboratorního vyšetření. Transplantace orgánů probíhá ve zcela odlišném režimu než je příprava transfuze krve, ve srovnání s transfuzí je orgánová transplantace proces mnohem komplikovanější. Vzhledem k charakteru krve a jejích složek (erytrocyty, trombocyty, plazma) může docházet i k nežádoucím reakcím v souvislosti s podáním transfuze i přes správný výběr transfuzního přípravku a lege artis provedená laboratorní vyšetření. Nežádoucích účinků transfuze je celá řada – mezi nejčastější patří například vysoká horečka nebo kopřivka. Některé nežádoucí účinky transfuze, které se naštěstí vyskytují zřídka, mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta (např. přenos infekce), ve výjimečných případech mohou vést i k úmrtí pacienta.

 • Kováč

  Zdravím,
  Dočetl jsem se, že KS O je universální dárce. Je to pravda ?

 • Host chatu

  Dobrý den, ano. Platí pro dárcovství erytrocytů (červených krvinek, u plazmy je naopak univerzální dárce krevní skupiny AB.

 • Kadimířová

  Pěkný den,
  Je pravda, že některé krevní skupiny souvisí s častěji se vyskytujícím určitým onemocněním ? Jak je to s Rh faktorem v těhotenství, když ho mají rodiče rozdílný, jaké je riziko pro plod ?

 • Host chatu

  Dobrý den, dávat do souvislosti výskyt určitého onemocnění s určitou krevní skupinou nemá praktický význam, i když v literatuře se uvádí, že dědičnost antigenů (znaků) skupinového systému AB0 je „slabě“ spojena s predispozicí k určitým onemocněním. Tedy, že např. u jedinců krevní skupiny 0 je 1,4 vyšší riziko vředové choroby žaludku. Pokud plod nese znak na erytrocytech, který zdědil po otci a matka ho nemá, může nastat situace (dle vlastností znaku), že matka tvoří protilátky proti tomuto znaku. Pokud jsou vytvářené protilátky vybavené schopností procházet placentární bariérou, mohou destruovat erytrocyty plodu a plod může anemizovat, tedy být „ chudokrevný“ , což s sebou nese možnost dalších souvisejících komplikací. Toto se netýká pouze systému Rh, ale i dalších krevně skupinových systémů. V současné době je známa pouze prevence tzv. hemolytické choroby plodu, když plod nese po otci znak D a matka jej nemá. Tato situace je řešitelná podáním tzv. anti-D imunoprofylaxe matce.

 • Kameníček

  Pěkný den,
  Mohu darovat krev, když jsem se léčil s borreliosou, také jsem měl pásový opar a herpes simplex ? Nyní jsem však dle praktika vyléčen.
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, krev můžete darovat za 6 měsíců od vyléčení boreliózy a také 6 měsíců po vyléčení pásového oparu a po úplném zhojení herpes simplex.

 • Holomková

  Zdravím,
  V dětstvím jsem měl atopický ekzém. Podle praktika již nemůžu být dárce krve. Je to pravda ?

 • Host chatu

  Dobrý den, ne, není to pravda. Krev darovat můžete.

 • Lotrek

  Pěkný den,
  Jaké jsou nejčastější vedlejší účinky u příjemci po aplikaci transfuse. Slyšel jsem, že se mohou přenášet autoimunitní onemocnění, např. revma a bolesti kloubů, alergie atd.

 • Host chatu

  Dobrý den, nejčastější nežádoucí efekt transfuze je vysoká horečka a kopřivka. Žádné z uvedených onemocnění se transfuzí nepřenáší, ale jedinci, kteří trpí uvedenými onemocněními, nemohou buď trvale nebo dočasně krev darovat.

 • Nováček

  Zdravím,
  byl již u nás vybudován funkční národní systém hemovigilance, jak je běžné ve státech EU ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, samozřejmě, tento systém je funkční již mnoho let.

 • Dana

  Dobrý den, může celiak darovat krev? Podle různých diskuzí se zdá, že část transfuzních stanic to umožňuje, část tyto dárce odmítá s odůvodněním, že se jedná o autoimunní nemoc. Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, jedinec trpící celiakií krev bohužel darovat nemůže.

 • Galitova

  Dobrý den.
  V lednu jsem dostala po zákroku 2 krevní konzervy erymasy. Mam si nechat pro svůj klid po pul roce vyšetřit krev na možnou přítomnost viru HIV, případně žloutenky typu A?

 • Host chatu

  Dobrý den, odhadovaná pravděpodobnost přenosu infekce HIV transfuzí je jeden - dva přenosy na cca 5 milionů podaných transfuzí (v ČR průměrně 500 tisíc transfuzí ročně), hepatitida A není součástí předepsaných vyšetření.

 • Skalický

  Hezký den. Dávám krev i plazmu mnoho let. Zajímalo by mě, co je možné ze vzorku před odběrem zjistit. Jaké nastupující nemoci, zánět nebo třeba i rakovina??
  Děkuji za odpvěď Skalický

 • Host chatu

  Dobrý den, ze vzorku před odběrem se zjistí pouze krevní obraz, tedy hodnoty vašeho červeného krevního barviva – hemoglobinu, počet červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Ze vzorku odebíraného při odběru se vyšetřují známky hepatitidy B a C, infekce virem HIV 1 a 2 a p24 antigen viru HIV 1 a známky syfilis.

 • Nováková

  Dobrý den!
  Lze použít krev Rh+ pro příjemce Rh- v některých situacích, nebo to vůbec nepřipadá v úvahu? Jaké je jiné řešení?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, ve výjimečných případech za splnění zásadních podmínek kompatibility lze použít krev RhD pozitivní pro pacienta RhD negativního.

 • LOOE

  Užívám pravidelně tzv. atypické antipsychotikum, můžu dávat krev?

 • Host chatu

  Dobrý den, krev bohužel darovat nemůžete.

 • DENMARK

  Mám krev B rh + - byl by zájem o dárcovství této mé krve?

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, máme zájem o dárce krve a plazmy všech krevních skupin.

 • SK

  Je v ČR dostatek dárců krve?

 • Host chatu

  Dobrý den, v současné době dochází ke stárnutí stávající dárcovské populace, nových dárců do registru přibývá jen málo. Takže: ne, v ČR v současné době není dostatek dárců. V současné době se mění potřeba různých složek krve v souvislosti s přicházejícími změnami v léčbě mnohých onemocnění. Takže klesá potřeba erytrocytů a stoupá potřeba plazmy a trombocytů. Vnímáme zejména nedostatečný počet dárců plazmy, zejména v regionech, kde někteří dárci dávají přednost darování plazmy v komerčních centrech před dárcovstvím ve státních zařízeních. Důvodem jejich výběru je zřejmě jistota finanční odměny vázané na dar plazmy spíše než potřeba obecně prospěšné činnosti.

 • SK

  Je v ČR vše okolo dárcovství krve na kvalitní úrovni - organizační věci, legislativa, osvěta?

 • Host chatu

  Dobrý den, já osobně vnímám jako nedostatečnou zejména stávající propagaci dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství a nízkou informovat populace obecně o důvodech, proč jsou vůbec dárci krve a krevních složek třeba.

 • Radim

  Mám 37 let, daruji krev a plazmu v FNO asi od 25. Za celou jsem nebyl ani jednou požádán o zapsání do registru kostní dřeně. Jsem spíše pasivní a do registru jsem se sám zapsal až před cca 3 lety, tedy vzhledem k věku relativně pozdě. Proč registr k.d. a odběrná centra spolu lépe nespolupracují?

 • Host chatu

  Dobrý den, spolupráce s národními registry je v kompetenci jednotlivých pracovišť, v posledních letech naopak vnímáme spolupráci s národními registry jako velmi dobrou.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 1/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.