Jakým směrem se ubírá digitalizace českého zdravotnictví? Odpovídal Martin Zeman, digitální zmocněnec Ministerstva zdravotnictví ČR

Chat je uzavřený03.07.2020 12:00

Martin Zeman.

Zajímá vás, co přesně řeší Národní strategie elektronického zdravotnictví? Jakým směrem se ubírá digitalizace českého zdravotnictví? Je v ČR stále kam se posouvat? Jaké start-upové projekty mají smysl? Je jich dostatek? Ptejte se Martina Zemana, digitálního zmocněnce Ministerstva zdravotnictví ČR. Host odpovídá v pátek 3. července od 12.00.

Ing. Martin Zeman je digitální zmocněnec Ministerstva zdravotnictví ČR a zakladatel Národního centra elektronického zdravotnictví, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor technická kybernetika – lékařská biokybernetika. Zasadil se o vznik, přijetí a realizaci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Z jeho pohledu má digitalizace ve zdravotnictví a v podpoře péče o zdraví obrovský nevyužitý potenciál, který je třeba účelně využít a nebát se i z velkých problémů vytvořit konkurenční výhodu, která může být pro ostatní zdrojem inspirace. Je jedním z porotců soutěže Czech DIGI@MED Award, která podporuje start-upové projekty přispívající k modernizaci a digitalizaci zdravotnictví a medicíny.

Chat

 • DENMARK

  Zohledňuje se při digitalizaci českého zdravotnictví bezpečnost, nebezpečí terorismu?

 • Host chatu

  Zajišťování kybernetické a informační bezpečnosti ve zdravotnictví se stala nedílnou součástí digitalizace zdravotnictví, jejíž význam prudce narůstá. Věnujeme této problematice značné úsilí, což nemyslím jako prázdné prohlášení, skutečně tomu tak je. Problematika terorismu není explicitně tématem, které bychom řešili v Národním centru elektronického zdravotnictví.

 • ANTI

  Jaká je koncepce Národní strategie elektronického zdravotnictví?

 • Host chatu

  Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 – 2020 ve své realizaci přesahuje horizont roku 2020, ve kterém se prioritně zaměřila na vytvoření základních stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví. Zejména se jedná o vytvoření organizačního a právního rámce elektronizace a technické a informační infrastruktury s cílem dosažení navzájem spolupracujícího (interoperabilního) prostředí pro všechny uživatele společných sdílených elektronických služeb ve zdravotnictví. K dílčím tématům, prioritizovaným po roce 2016, patřila jednoznačná identifikace pacientů, zdravotníků, poskytovatelů, umožnění efektivního sdílení informací o zdravotním stavu napříč zdravotnictvím. Klíčové projekty a legislativní práce směřovaly k řešení elektronické identity zdravotníků a pacientů, profesním průkazům, resortním autoritativním a referenčním registrům, integrovanému datovému rozhraní resortu, národnímu zdravotnickému informačnímu portálu, elektronizaci zdravotnické dokumentace. Plošně byly rozvíjeny služby elektronického zdravotnictví, související s ePreskripcí, eNeschopenkou, souhrnem o pacientovi (Patient Summary), a to včetně podpory přeshraniční péče. Řada aktivit směřovala do rozvoje kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí občanů v digitalizovaném zdravotnictví s cílem nastolení důvěry k digitálním službám ve zdravotnictví. Ve výsledku bude mít proces digitalizace zdravotnictví oporu v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, čímž bude vedle postupného technického dobudování infrastruktury elektronického zdravotnictví poprvé vytvořeno výchozí prostředí pro efektivní rozvoj pokročilých služeb elektronického zdravotnictví. Zdravotní záznamy u poskytovatelů zdravotních služeb budou vznikat, budou uchovávány a sdíleny elektronicky prostřednictví robustní IT infrastruktury s vysokou úrovní kybernetickou bezpečnosti a s vysokým důrazem na ochranu soukromí občanů.

 • ANTI

  Jaká je koncepce Národní strategie elektronického zdravotnictví?

 • Host chatu

  ...

 • ANTI

  Jaká je koncepce digitalizace českého zdravotnictví?

 • Host chatu

  Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických aplikacích umělé inteligence, praktické aplikace modelů sdílených zdravotních záznamů, včetně uplatnění technologie Blockchain a obdobných konceptů, využití konceptů z oblasti Big Data. Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Klíčový význam ponese digitalizace při rozvoji zdravotní gramotnosti obyvatelstva. Zvláštní úsilí bude nutné směřovat do rozvoje obecné i specifické digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví a budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky. Dojde k přechodu od budování IT systémů ve zdravotnictví k digitálnímu zdravotnictví a péči o zdraví. Digitální technologie se stávají nedílnou součástí zdraví a péče a jejich uplatňování bude primárně zaměřeno na realizaci cílů zdravotního systému. Od vyplňování četných bílých míst na architektuře národního systému elektronického zdravotnictví, ať už povahy technické, legislativní, finanční nebo organizační, přejdeme k rozvoji digitálních služeb ve zdravotnictví a v péči o zdraví. Od primární orientace na digitalizaci veřejné správy a přechod od papírové k elektronické zdravotnické dokumentaci či preskripci, k jejich bezpečnému přenosu a sdílení, přejdeme k podpoře zdraví a předcházení nemocem a podpoře reforem systému zdravotní péče a k podpoře přechodu na nové modely péče, které jsou zaměřeny na potřeby lidí a umožňují přechod od systémů opírajících se o nemocnice k více komunitním a integrovanějším strukturám péče. Digitální nástroje ve zdravotnictví budou na základě vědeckých poznatků pomáhat občanům udržovat se v dobrém zdravotním stavu, čímž pomohou zajistit, že se nestanou pacienty. Budou lépe využívány zdravotní údaje ve výzkumu a inovacích za účelem podpory individualizované zdravotní péče, lepších zdravotnických zásahů a účinnějších systémů zdravotnictví a sociální péče. Inovativní digitální řešení ve zdravotnictví budou napomáhat podpoře zdraví a kvality života občanů a umožní účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb. Systematické a průkazné sledování ukazatelů zdravotního stavu pacientů pomocí zabezpečeného a přesného dálkového přenosu klinických dat přinese zvýšení efektivity poskytování zdravotních služeb. Naším cílem je, aby do roku 2030 měl každý občan k dispozici sdílený elektronický zdravotní záznam. V té době budou digitální technologie všudypřítomnou součástí péče o zdraví i celého zdravotnictví.

 • Martin P

  Co všechno spadá do kompetence Národního centra elektronického zdravotnictví?

 • Host chatu

  Příslušný odbor ministerstva má rozsáhlé kompetence, uvádím jen stručný výčet. Zabezpečuje působnost ministerstva v oblasti strategického a koncepčního rozvoje digitalizace zdravotnictví; agendu Digitálního zmocněnce, správu Informační koncepce ministerstva a dalších rezortních informatických koncepcí vydávaných ministerstvem; agendu Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví; činnost vnitrostátní sítě pro digitální zdravotnictví zřízené podle Doporučení EK (National digital health network), koordinaci a harmonizaci činnosti s vnitrostátními kompetenčními a inovačními centry a platformami pro digitální zdravotnictví; programově a hospodárně koordinuje a podporuje rozvoj digitálního zdravotnictví, přípravu, údržbu, rozvoj a realizaci koncepcí digitalizace zdravotnictví, standardizace digitálního zdravotnictví, informační architektury digitalizace zdravotnictví; zabezpečuje výkon bezpečnostních rolí a činnost výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti v rámci systému řízení bezpečnosti informací podle zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích právních předpisů; zabezpečuje vypracování podkladů pro přípravu a změny právních předpisů, metodických opatření, interních aktů řízení a dohod souvisejících s digitalizací zdravotnictví, zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví a digitalizací agend veřejné správy rezortu; programově koordinuje přípravu a realizaci projektů digitalizace zdravotnictví; projednává a posuzuje projekty a projektové záměry digitalizace zdravotnictví a digitalizace mezirezortních agend zasahující rezort zdravotnictví a vydává k nim stanoviska; spolupracuje s organizacemi rezortu a poskytuje jim metodickou podporu; stanovuje, spravuje, rozvíjí, publikuje a prosazuje standardy digitálního zdravotnictví; zabezpečuje působnost a pravomoci ministerstva v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajištění bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, implementaci opatření strategie kybernetické bezpečnosti, udržitelnost systému bezpečnosti informací ministerstva; vydává, školí a prosazuje metodické a řídící dokumenty kybernetické bezpečnosti v působnosti ministerstva.

 • Ewa

  jak vás postihla pandemie – máte pocit, že to zrychlilo některé procesy v rámci digitalizace zdravotnictví v ČR, které by za jiných okolností trvaly mnohem déle?

 • Host chatu

  Vyzdvihl bych dvě oblasti, jejichž vývoj se akceleroval. Aktuální vývoj ve světě nás kategoricky staví před nutnost zvýšení odolnosti zdravotnického systému vůči kybernetickým hrozbám, kdy útočníci zneužívají vyšší zranitelnosti zdravotnických zařízení a správy zdravotnického systému zejména právě v krizových situacích, způsobených např. pandemií, povodněmi či jinými mimořádnými událostmi spadajícími do oblasti medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví. Jak se prokázalo, nezbytná je i podpora řešení založených na telemedicíně a mHealth, která usnadní zdravotní péči v situacích, kdy objektivně nebude možné či žádoucí, aby docházelo k fyzickému kontaktu pacienta se zdravotníkem.

 • ANTI

  Bylo zdravotnictví v Česku nějak digitalizované i před r. 89?

 • Host chatu

  I v době sálových počítačů byly u nás zajímavé projekty. Např. transplantační registry nebo informační systém propojující 16 železničních nemocnic a poliklinik. V osmdesátých letech se digitalizovaly zejména laboratoře a statistické zpracování dat.

 • Marta z Ostravy

  Jaký je rozdíl mezi normálním a digitálním zmocněncem?

 • Host chatu

  Povinnost jmenování digitálního zmocněnce ministerstva vyplynula z usnesení vlády České republiky, kterým byly schváleny implementační plány programu „Digitální Česko“. Digitální zmocněnec ministerstva je odpovědný za plnění těchto plánů a za komunikaci a koordinaci s Radou vlády pro informační společnost a v rámci vedení ministerstva. Koordinuje digitalizační iniciativy, včetně koordinace plnění úkolů, napříč úřadem, případně resortem, koordinuje a sjednocuje digitalizační úsilí mezi jednotlivými agendami a IT úřadu. Je to jedna z mnoha agend odboru IT a elektronizace zdravotnictví. Jiného zmocněnce ministerstvo nemá, pokud vím.

 • Radek

  Můj dotaz se týká elektronického receptu. Vím, že mohu požádat, aby údaje o lécích, které užívám nebyly nikomu přístupné. Platí vedle toho, ale že nemohu nijak ovlivnit, že záznam o předepsání konkrétního léku pro mou osobu se nachází v jakémsi digitálním úložišti ve spojení s mým jménem, tedy v neanonymizované podobě?

 • Host chatu

  Ano. Systém eRecept je definován zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech stejně jako všechny jeho součásti a další vymezení toho, jaké procesy zabezpečuje a jaká data jsou kde uchovávána a kdo k nim má přístup. U lékového záznamu je jasně vymezeno, že pacient má právo vyjádřit případný nesouhlas s nahlížením na jeho lékový záznam, a to jak pro lékaře, lékárníky či klinické farmaceuty. Prováděcí právní předpis – vyhláška 328/2019 Sb., o předepisování – pak stanovuje způsoby, jak svoji vůli může občan vyjádřit. Zde je právě zásadní rozdíl oproti uchovávání elektronických receptů v Centrálním úložišti. Dle výše citovaného zákona je elektronická preskripce od 1.1.2018 povinná pro všechny. Kromě opět v zákoně vyspecifikovaných několika málo výjimek (recepty s modrým pruhem, předepisování v domácím prostředí, technická nedostupnost,…) jsou tedy všechny recepty předepisovány elektronicky a uchovávány v Centrálním úložišti (CÚER) po dobu 5 let. CÚER není anonymizované, jsou zde všechny eRecepty vystavené i s případnými výdeji. Tato povinnost je pevně daná a občan nemá žádné právo požadovat, aby jeho preskripce takto neprobíhala.

 • Znepokojený pacient

  Nedávno jsem v elektronickém přístupu zdravotní pojišťovny zjistil, že si soukromá klinika vykázala na mém účtu 5 návštěv u lékařů, na kterých jsem nikdy nebyl. Šetření zatím není uzavřeno. Můj dotaz je, proč stát neposílá každému každému občanovi mejlem/poštou roční výpis přehledu hrazené péče? Kolik miliard ročně takto uteče z účtu zdravotních pojišťoven?

 • Host chatu

  Zdravotní pojišťovny zpřístupňují svým pojištěncům zmíněné výpisy mj. prostřednictvím svých portálů online, tedy nepřetržitě. Naší strategií je zpřístupnit tyto výpisy i dalšími kanály, např. prostřednictví portálu elektronického zdravotnictví tak, aby na tyto informace občan nahlížel například v kontextu historie návštěv zdravotnických zařízení či souboru své zdravotnické dokumentace. V minulosti probíhaly kampaně zdravotních pojišťoven za účelem motivování pojištěnců zřizovat si přístupy k jejich portálům, podle mých informací však zájem občanů o tento druh informací pro většinu z nich není dostatečnou motivací proto, aby takový přístup aktivně a soustavně využívali. Osobně očekávám, že situaci zlepší až provázání těchto výpisů z dalšími digitálními službami z oblasti zdravotnictví, jako je nahlížení do zdravotnické dokumentace, objednávání k vyšetření apod. Situaci také zlepší postupující sjednocování nástrojů a metod autentizace a autorizace občanů k digitálním službám veřejné správy včetně zdravotnictví, tedy až nastane situace, kdy se po přihlášení na některý z portálů veřejné správy (zdravotní pojištění, správa sociálního zabezpečení, portál občana a jiné) dostanu k jeho službám, tedy i k výpisu bez nutnosti si zřizovat další účty, hesla, přístupové karty apod.

 • Znepokojený pacient

  Doplňující dotaz k minulému : Proč alespoň stát nemotivuje občany aby si zřídili elektronické přístupy na účty zdravotního pojištění? A např. proč není udělelna roční bonifikace každému, kdo buď odsouhlasí nebo neodsouhlasí poskytnutnou péči za minulý rok? Podle mého názoru by došlo k eliminaci rozkrádání peněz ve zdravotním pojištění.

 • Host chatu

  ...

 • Rory

  Kde vy osobně pro sebe vidíte nějvětší přínos v digitalizaci českého zdravotnictví?

 • Host chatu

  Vedle zefektivnění chodu zdravotnických zařízení vidím přínos v hlavně v posílení schopnosti občanů pečovat o zdraví - svoje a svých blízkých. Umělá inteligence, genomika, analýza velkých dat, tyto oblasti digitálního zdravotnictví jsou příkladem, jak můžou digitální technologie zásadně ovlivnit možnosti diagnostiky a léčby. Osobně jsem rád, když mohu přispět k tomu, aby digitální technologie uplatnili svůj potenciál ve zdravotnictví i v péči o zdraví.

 • Nina Machatá

  Zohledňuje projekt CDM Award i situaci kolem pandemie COVID-19?

 • Host chatu

  Ano, především zařazením nové, třetí kategorie do soutěže.

 • Markéta

  Změnily se od loňského roku soutěžní kategorie? Liší se letošní rok od toho loňského?

 • Host chatu

  V druhém ročníku soutěže ke kategoriím Existující projekt a Nápad, prototyp, idea proto přibyla kategorie Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.